quyền sở hữu

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Luật SHTT sửa đổi có những thay đổi đáng kể đối với quyền sở hữu và việc thực thi quyền SHTT

Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi (“Luật SHTT sửa đổi”) vào ngày 16 tháng 6 năm 2022. Là bộ sửa đổi quan trọng nhất (so với năm 2009 và 2019) kể từ […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW