thay đổi về quyền đối với giống cây trồng trong Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Thay đổi đáng chú ý về quyền đối với giống cây trồng trong Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 đã có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Trong đó có điều khoản về giống cây trồng – một trong các loại tài sản trí tuệ tại Việt […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW