tổng hợp những điểm đáng chú ý tại Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Tổng hợp những điểm đáng chú ý tại Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam

Là một phần trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030, Bộ Tài chính đã ban hành Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam lấy ý kiến người dân, gồm 4 nhóm chính […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW